Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Thành phố Thái Nguyên – Sản phẩm Đồng hồ để bàn do Công ty Quà tặng 365 cung cấp làm quà tặng cho đại biểu